Врз основа на член 55 став (1) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 44/02,82/08, 167/10 и 51/11 и„Службен весник на Република Северна Македонија” бр.96/19, 110/19 и 154/19) и член 70 став (5) од 3аконот за културата

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07,116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), министерот за култура го донесе следново

РЕШЕНИЕ

  1. Проектите содржани во Нацртгодишната програма за работа на Националната установа Центар за култура Битола за 2020 година, доставени до Министерството за iсултура под бр.УП1 18-193 од 28.06.2019 година:
1.1 Фолклорна и сценско – уметничка дејност
1.1.1 “50-ти Републички фестивал на народни песни и игри – Илинденски денови”
1.1.2 “12- ти Семинар за традиционална музика и иrра”
1.1.3 “Концерт на инструментална музика за iсларинет и оркестар инспирирана од традицијата – Од душата на традицијата”
1.1.4 “Концерт на Оркестарот за народна музика на бугарското национално радио Софија, Република Бугарија – 3вукот на Валканите”
1.2 Музичка и музичко сценска дејност
1.2.1 12-ти Фестивал на музика ос светот – Битола 2020
1.2.2 Камерен оркестар на Битола концертна активност во 2020 (вкупно 6 (шест) различни концерти)
1.3 Визуелни уметности и архитектура и дизајн
1.3.1 Излохоба на ликовни дела Марија Велевска Анастасовска
1.3.2 Преземање на изложби
1.3.3 Фото конкурс и изложба на уметничка фотографија
1.3.4 Изложба на фотографии на Петар Тасевски
1.3.5 “Posh brunch”
1.3.6 Излохсба на фотографии: „50 години традиција” Републички фестивал на народни игри и песни „Илинденски денови” Битола
1.3.7 Изложба на акварели од Александар Поповски
1.3.8 Самостојна изложба на Слободан Рајчевски
1.3.9 Шеста по ред Детска ликовна работилница „Народната култура – трајна
инспирација во моето творештво

 

1.3.10 45. Државна изложба на детски ликовни творби на тема „Народната култура како трајна инспирација во моето творештво Битола 2020
1.4 Драмска дејност
1.4.1 22-от Интернационален фестивал на монодрама во Битола
1.5 Инвестивионо и техничко одржување на објекти и опрема од културата во државна сопственост
1.5.1 Промена на врати во НУ Центар за култура Битола

 

СЕ ИЗБИРААТ ЗА ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА ЗА 2020 ГОДИНА.

  1. За финансирање на проектите од точка 1 на ова решение се доделуваат финансиски средства во висина од:
2.1 Фолклорна и сценско – уметничка дејност
2.1.1 50-ти Републички фестивал на народни песни и игри –

“Илинденски денови”

700.000 ден
2.1.2 “12- ти Семинар за традиционална музика и игра” 100.000 ден
2.1.3 “Концерт на инструментална музика за кларинет и оркестар инспирирана од традицијата – Од душата на традицијата” 100.000 ден
2.1.4 “Концерт на Оркестарот за народна музика на бугарското национално радио Софија, Република Бугарија – 3вукот на Балканите° 200.000 ден
ВКУПНО: 1.100.000 ден
2.2 Музичка и музичкосценска дејност
2.2.1 12-ти Фестивал на музика ос светот – Битола 2020 250.000 ден
2.2.2 Камерен оркестар на Битола- концертна активност во 2020 (вкупно б (шест) различни концерти) 150.000 ден
вкvпно: 400.000 ден
2.3 Визуелни уметности аркитектура и дизајн
2.3.1 Излохсба на ликовни дела Марија Велевска Анастасовска 20.000 ден
2.3.2 Преземање на изложби 10.000 ден
2.3.3 Фото конкурс и излоукба на уметничка фотографија 15.000 ден
2.3.4 Изложба на сhотографии на Петар Тасевски 10.000 ден
2.3.5 “Posh brunch” 20.000 ден
2.3.6 Изложба на фотографии: „50 години традицијасс Републички фестивал на народни игри и песни „Илинденски деновисс Битола 25.000 ден
2.3.7 Изложба на акварели од Александар Поповски 20.000 ден
2.3.8 Самостојна излохсба на Слободан Рајчевски 20.000 ден
2.3.9 Шеста по ред Детска ликовна работилница „Народната култура – трајна инспирација во моето творештво 60.000 ден
2.3.10 45. Државна изложба на детски ликовни творби на тема „Народната култура како трајна инспирација во моето 15.000 ден

 

творештво“ Битола 2020
215.000 ден
2.4 Драмска дејност
2.4.1 22-от Интернационален фестивал на монодрама во Битола 400.000 ден
BKУПHO: 400.000 ден
2.5 Инвестивионо и техничко одржување на објекти и опрема од културата во државна сопственост
2.5.1 Промена на врати во НУ Центар за култура Битола 430.000 ден
вкупно: 430.000 ден
CEBKУПHO: 2.545.000

ден

 

  1. Проектите содржани во Нацрт-годишната програма за работа на Националната установа Центар за култура Битола за 2020 година доставени до Министерството за култура под бр. УП1 18-193 од 06.2019 година, од областа на фолклорната и сценско — ументичка дејност:

 

 

 

3.1 Музичка и музичко-сценска дејност
3.1.1 Музичка прошетка со ВИВА Стрингс
3.з Драмска дејност
3.3.1 „Кралот“ – монодрама на Здравко Стојмиров, режија Софија Ристевска

Петрушева

3.3.2 „Малиот принц“ – монодрама на Никола Пројчевски, автор А.С.Егзипери,  Благој Мицевски
з.4 Инвестивионо и техничко одрување на објекти и опрема од културата во државна сопственост
Поставување на плочки на под во горно фоаје во НУ ЦК Битола
Оспособување на системот за дојава на пожар